Golden Place  
 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท สินค้าและบริการ การตรวจสอบสารพิษ รายการสมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
           
 
ประวัติบริษัท
   
 โกลเด้น เพลซ
 
ประวัติความเป็นมา

โกลเด้น เพลซ ต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีรูปแบบและการจัดการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต มีความหลากหลายและราคาไม่แพง เปรียบได้กับว่าร้าน “โกลเด้น เพลซ” เป็น “ตู้เย็น” ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เป็นการทำธุรกิจการค้าปลีกแบบยั่งยืนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ด้วยการส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ

การสร้างงานสร้างอาชีพเกษตร สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม ส่งผลให้การแปรรูปสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงานของเกษตรกรมากที่สุดทำให้รายได้ที่แท้จริงของประชากรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นด้วย การเป็นช่องทางให้สินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปได้มีโอกาสพบผู้บริโภคที่แท้จริง มีส่วนในการสร้างงานให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล ซึ่งแนวโน้มตลาดมีความต้องการมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ มีจุดขายในด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การดำเนินงานของร้านสามารถส่งผลต่อการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจได้โดยต้องอาศัย ระยะเวลาในการปรับตัวของภาคเกษตรและภาคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง